Placeholder

COMMITTEES


Organizing Committee

general chair: Yoshiro Hirayama (Tohoku Univ.)
Koji Ishibashi (RIKEN)
Kazuhiko Hirakawa (Univ. Tokyo)
Hiroshi Yamaguchi (NTT)
Kae Nemoto (NII)


Steering Committee

chair: Hiroshi Yamaguchi (NTT)
Takayuki Arie (Osaka Pref. Univ.)
Satoshi Iwamoto (Univ. Tokyo)
Yoshihiro Kobayashi (Osaka Univ.)
Yuichiro Matsuzaki (NTT)
Katsushi Hashimoto (Tohoku Univ.)
Toru Tomimatsu (Tohoku Univ.)


Program Committee

chair: Kazuhiko Hirakawa (Univ. Tokyo)
Koji Ishibashi (RIKEN)
Hiroshi Yamaguchi (NTT)
Kae Nemoto (NII)
Koichi Akahane (NICT)
Takaaki Aoki (Waseda Univ.)
Tomosuke Aono (Ibaraki Univ.)
Mikio Eto (Keio Univ.)
Junko Hayase (Keio Univ.)
Yoshikazu Homma (Tokyo Univ. Science)
Wataru Izumida (Tohoku Univ.)
Akinobu Kanda (Tsukuba Univ.)
Minoru Kawamura (RIKEN)
Takaaki Koga (Hokkaido Univ.)Hideo Kosaka (Yokohama Nat. Univ.)
Shinji Kuroda (Tsukuba Univ.)
Norikazu Mizuochi (Kyoto Univ.)
Nobuya Mori (Osaka Univ.)
Mio Murao (Univ. Tokyo)
Masahiro Nomura (Univ. Tokyo)
Yutaka Ohno (Nagoya Univ.)
Yoshiro Takahashi (Kyoto Univ.)
Hitoshi Tabata (Univ. Tokyo)
Takehiko Tawara (NTT)
Shun Yamamoto (Osaka Univ.)


Advisory Committee

Masakazu Aono (NIMS)
Gerald Bastard (ENS)
Motoko Kotani (Tohoku Univ.)
Jorg Kotthaus (LMU)
Hiroyuki Sakaki (Toyota Tech. Inst.)
Ian Walmsley (Univ. Oxford)
Robert Westervelt (Harvard Univ.)
Hongqi Xu (Peking Univ./Lund Univ.)
Naoki Yokoyama (Fujitsu)